นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตระหนักว่าการประมวลผลข้อมูลในบริษัทฯ จะต้องกระทำภายใต้หลักการ ดังนี้ :~

หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส (Lawfulness, fairness and transparency) บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามที่บริษัทฯ มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายรองรับและบริษัทฯ จะกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
หลักความจำกัดของขอบวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation) บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและแจ้งไว้ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน
หลักการใช้ข้อมูลที่น้อยที่สุด (Data Minimization) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
หลักความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล
หลักความจำกัดของการเก็บรักษา (Storage Limitation) บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเก็บรักษาเอกสารหรือตามกฎระเบียบของรัฐ
หลักความถูกต้องแท้จริงและการรักษาความลับ (Integrity and Confidentiality) บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแสดงได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ข้างต้น


 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้